Čo je perSimplex

Produkt perSimplex je inteligentný softwarový nástroj určený na spracovanie numerických dát s cieľom získať hodnotné znalosti a informácie. Produkt je určený pre každého, kto má záujem zhodnotiť množstvo údajov uložených v počítačových databázach za účelom podpory rozhodovania a riadenia.

Názov produktu pochádza z latinského „per-simplex”, čo môžeme voľne preložiť ako „skrze jednoduchosť” (through simplicity). Jednoduchá je základná myšlienka produktu, príprava dát, ovládanie produktu a tiež interpretácia výsledkov. Rovnako jednoduchý a ľahko pochopiteľný je aj tento manuál.

.

image001

Obr. 1S rastom počtu kriviek klesá prehľadnosť grafu

Základná myšlienka je inšpirovaná bežnou potrebou užívateľov, ktorí reprezentujú numerické dáta a ich pohyb klasickým čiarovým grafom. Grafická reprezentácia je výhodná z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom je lepšia pochopiteľnosť a zrozumiteľnosť grafického zobrazenia oproti tabuľkám plných čísel a dátumov. Dôležitý je pritom tvar kriviek v čiarovom grafe, pretože práve tvar krivky informuje užívateľa o pohybe a zmenách číselných údajov. Užívateľa zaujíma ako prudko krivka klesá alebo rastie, alebo či má krivka nejaký špecifický tvar.

Problém nastane vtedy, keď užívateľ umiestni do grafu príliš veľa kriviek. Ako ukazuje Obr.1, graf sa stáva neprehľadný už pri počte 100 rozličných kriviek. Ak teda chceme graficky reprezentovať tisíce alebo milióny kriviek, potom sa takýto graf stane prakticky nepoužiteľný. Riešenie tohto problému je jednoduché (Obr.2): Rozdeliť krivky v grafe do skupín – zhlukov kriviek s podobným tvarom. A to je podstata produktu perSimplex.

image002

Obr. 2 Rozdelenie kriviek na základe podobnosti tvaru kriviek

Pripomeňme, že práve tvar kriviek je motiváciou užívateľov na reprezentáciu dát čiarovým grafom. Preto je podobnosť tvarov kriviek prirodzené kritérium na vytvorenie zhlukov. Poznamenajme, že pri spracovaní reálnych dát nemajú krivky v identifikovaných zhlukoch absolútne identický tvar, ale len približne rovnaký tvar.

perSimplex je výnimočný schopnosťou reálne zachytiť mieru podobnosti tvaru kriviek a schopnosťou použiť túto mieru podobnosti na identifikovanie určujúcich zhlukov kriviek. Zrejme netreba zdôrazňovať, že tieto úlohy nie sú ľahko riešiteľné štandardnými softwarovými technikami. Originálna technológia perSimplex vychádza z pokročilých matematických techník, ktorých základom je tzv. fuzzy zhluková analýza (Fuzzy Cluster Analysis). Z tohto hľadiska patrí perSimplex do kategórie produktov z oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence).

perSimplex prináša užívateľom jedinečnú a cennú informáciu o prirodzenej štruktúre reálnych dát, ktorá je daná ich rozdelením do niekoľkých charakteristických zhlukov. Znalosť takéhoto rozdelenia umožňuje vo všeobecnosti užívateľom realizovať adekvátne rozhodnutia podložené neskresleným poznaním jednotlivých zhlukov. Nie je pritom podstatné, či numerické údaje reprezentujú zákazníkov firmy, bankové transakcie, internetové dáta alebo pohyb tovaru na sklade. Univerzálnosť produktu perSimplex je v tom, že nekladie žiadne obmedzenia na obsah spracovávaných dát. Záleží len na užívateľovi aké dáta potrebuje analyzovať. Podstatné je len pripraviť vstupné dáta tak, aby ich grafická interpretácia zodpovedala zámeru užívateľa. Ostatné už vyrieši perSimplex.