Parametre

SimplexDivide

Aplikácia SimplexDivide má päť parametrov, ktorými užívateľ priamo ovplyvňuje spôsob spracovania zadaného vstupného súboru: Similarity, Modification, Analysis, Stress a Strictness.

Similarity - video 11, video 12, video 13 and video 14

Nastavením tohto parametra užívateľ určuje, akým spôsobom má byť vyhodnotená podobnosť kriviek pri vytváraní zhlukov. Rozdiely medzi možnými nastaveniami parametra sú zásadné a jednoduché:

shape - znamená podobnosť tvaru kriviek, a to bez ohľadu na umiestnenie krivky v grafe

proximity - predstavuje podobnosť korešpondujúcich hodnôt kriviek, teda ako sú krivky v grafe blízko seba

in parts - znamená podobnosť v kontexte susediacich bodov kriviek, ktoré tvoria časti kriviek

in points - značí podobnosť v jednotlivých bodoch kriviek, bez ohľadu na kontext susediacich bodov častí kriviek.

Na vysvetlenie, podobnosť kriviek v kontexte susediacich bodov (in parts) znamená, že poradie stĺpcov, bodov krivky je dôležité. Pretože časti kriviek sú dané práve susediacimi bodmi, ktoré tvoria časti kriviek. Naopak, podobnosť kriviek v jednotlivých bodoch kriviek (in points) znamená, že poradie stĺpcov, bodov kriviek nie je dôležité. Preto je možné poradie stĺpcov – bodov krivky je možné ľubovoľne zmeniť bez ohľadu na výsledok.

Viac informácií o parametri Similarity nájdete v časti SimplexManual.

Modification - video 15 and video 16

Nastavením tohoto parametra užívateľ určuje, akým spôsobom majú byť modifikované vstupné dáta. Pri reálnom používaní produktu perSimplex je vždy potrebné pripraviť vstupné dáta tak, aby tvar kriviek v grafe bol dostatočne špecifický na vytvorenie zhlukov. V mnohých prípadoch sú pôvodné dáta použiteľné priamo bez akejkoľvek modifikácie. V takýchto prípadoch sú použité na vytvorenie zhlukov pôvodné dáta bez zmeny, čomu zodpovedá nastavenie Without data modification.

Obvykle je potrebné vhodným nastavením parametra Modification zmeniť pôvodné dáta a to v závislosti toho, aký je zámer používateľa na vytvorenie zhlukov. Použitím jednotlivých nastavení sú hodnoty vstupných dát modifikované na hodnoty od 0% do 100%, a následne sú krivky modifikovaných dát použité na vytvorenie zhlukov.

Nastavenia paramerov Modification a Similarity je možné a vhodné podľa potreby ľubovoľne kombinovať.

Viac informácií o parametri Modification nájdete v časti SimplexManual.

Analysis - video 6

Nastavením tohoto parametra užívateľ určuje, či má byť pri vytváraní zhlukov akceptované štatistické rozloženie dát. Reálne dáta majú obvykle tú vlastnosť, že hodnoty nie sú homogénne rozložené v celom rozsahu. Obvykle určitá časť dát vykazuje svojimi hodnotami anomálie, oproti väčšine dát, ktoré majú tendenciu približovať sa svojimi hodnotami k jednej alebo viacerým dominantným hodnotám.

Následkom nastavenia A. Statistical analysis - in row alebo B. Statistical analysis - in columns aplikácia pri vytváraní zhlukov zohľadňuje reálne štatistické rozloženie dát tým spôsobom, že citlivejšie posudzuje podobnosť číselných hodnôt v miestach, kde sú dáta hustejšie.

Viac informácií o parametri Analysis nájdete v časti SimplexManual.

Stress - video 17

Parameter Stress je možné použiť v prípade nastavení A. Shape - in parts a C. Proximity - in parts (parameter Similarity). Použitím parametra Stress je možné zdôrazniť určitú časť krivky pri vytváraní zhlukov. Inak povedané, podobnosť kriviek je potom daná hlavne podobnosťou v zdôraznenej časti.

Ak má parameter Stress hodnotu 0, potom nie je zdôraznená žiadna časť krivky. To znamená, že tvar alebo blízkosť kriviek je rovnako dôležitá v celom jej priebehu.

Ak nastavíte parameter Stress na hodnotu od 1 do 100, potom zdôrazníte určitú časť krivky. Hodnota parametra určuje, kde sa táto zdôraznená časť nachádza. V prípade hodnoty 1 je zdôraznený začiatok krivky (v grafe vľavo) a pre hodnotu 100 je zdôraznený koniec krivky (v grafe vpravo). Hodnote 50 teda zodpovedá stred kriviek, atď.

Viac informácií o parametri Stress nájdete v časti SimplexManual.

Strictness - video 8 and video 10

Parameter Strictness môže nadobúdať hodnoty od 0 do 99. S rastom hodnoty parametra rastie vzájomná podobnosť kriviek v zhlukoch a zároveň rastie počet identifikovaných zhlukov rozdelenia. To znamená, že pre vyššie hodnoty parametra Strictness získame väčší počet zhlukov, v ktorých sú krivky navzájom podobnejšie.

Parameter Strictness je možné používať pre ľubovoľné nastavenie ostatných parametrov aplikácie SimplexDivide.

Viac informácií o parametri Stress nájdete v časti SimplexManual.