Výhody

Aké sú hlavné výhody perSimplexu?

Jednoduché užívateľské prostredie
Excelentná rýchlosť spracovania
Schopnosť vizualizovať tisíce špecifických kriviek ľubovoľných numerických dát
Vstupné dáta môžu obsahovať aj vzájomne nesúrodé údaje
Schopnosť identifikovať adekvátne zhluky
Schopnosť rozlišovať mieru podobnosti
Možnosť priamo riadiť kvalitu výstupu
Schopnosť identifikovať dátové anomálie
Nehierarchický zhlukovací algoritmus
Lineárna výpočtová zložitosť algoritmu

 

Jednoduché užívateľské prostredie

perSimplex pozostáva z dvoch aplikácií simplexDivide a simplexImpera. Obidve aplikácie sú jednoduché na ovládanie a vyznačujú sa prehľadnými funkciami. V simplexDivide má biznis užívateľ možnosť nastaviť si parametre pre spracovanie dát a aplikácia pripraví dáta pre vizualizáciu v simplexImpera.

Excelentná rýchlosť spracovania dát

Rýchlosť spracovania dát je jednou z najvýraznejších predností softvéru perSimplex a súvisí s lineárnou výpočtovou zložitosťou algoritmu perSimplex. SimplexDivide pracuje s dátami v sekundách, a tým dáva priestor pre okamžité analyzovanie podnikateľských výziev a pružné rozhodovanie v prospech Vášho biznisu.

Schopnosť vizualizovať tisíce špecifických kriviek ľubovoľných numerických dát

perSimplex nezaostáva ani vo vizualizácii dát. Efektívne a rýchle spracovanie pomocou simplexDivide podporuje prezentačná vrstva simplexImpera, ktorá umožňuje biznis užívateľovi ďalšiu prácu s identifikovanými klastrami – hodnotnými informáciami.

Možnosť analyzovať aj nesúrodé údaje

Vstupné dáta nemusia vyjadrovať len dynamiku zmien v priebehu času, ale môžu obsahovať aj vzájomne nesúrodé údaje. Tieto údaje postačuje len vhodne numericky reprezentovať a použiť perSimplex. Kritérium pre vytvorenie zhlukov je potom viacrozmerné, čo umožňuje riešiť úlohy spojené s faktorovou analýzou.

Schopnosť identifikovať adekvátne zhluky

perSimplex dokáže samostatne identifikovať charakteristické zhluky pre daný kontext dát. Biznis užívateľ nešpecifikuje počet výsledných zhlukov, nepopisuje ich, či limituje, ako majú zhluky vyzerať. Tieto úlohy rieši perSimplex a to vždy vzhľadom k danému kontextu analyzovaných dát s cieľom postihnúť ich prirodzenú štruktúru.

Schopnosť rozlišovať mieru podobnosti

Ďalšou zásadnou prednosťou produktu perSimplex je schopnosť rozlišovať aj veľmi jemné odlišnosti v tvare kriviek. Táto prednosť je pre produkt kľúčová, pretože práve tvar kriviek je kritériom pre vytváranie zhlukov. Navzájom viac alebo menej podobný tvar krivky reprezentuje približne rovnakú informáciu.

Možnosť priamo riadiť kvalitu výstupu

Biznis užívateľ má možnosť ovplyvňovať, akým spôsobom má byť posudzovaná miera podobnosti kriviek. Priamo zadáva parameter, ktorého hodnota má za následok striktnejšie alebo menej striktné vyhodnotenie podobnosti tvaru kriviek. Väčšia hodnota striktnosti vedie k vytvoreniu väčšieho počtu zhlukov, v ktorých sú krivky navzájom podobnejšie. Následkom zvýšenia striktnosti vo všeobecnosti získame detailnejšiu analýzu. Principiálne je nemožné stanoviť nejakú optimálnu mieru striktnosti alebo vnútornej podobnosti kriviek v zhlukoch. Záleží totiž na tom, aký má biznis užívateľ zámer s analyzovanými dátami.

Schopnosť identifikovať dátové anomálie

Reálne dáta väčšinou obsahujú určité dátové anomálie alebo neštandardné dáta. Produkt perSimplex je popri schopnosti identifikovať adekvátne zhluky zároveň schopný identifikovať dáta, ktoré sú príliš odlišné alebo neštandardné. Tieto dáta perSimplex identifikuje vytvorením samostatných zhlukov.

Vo všeobecnosti je schopnosť identifikovať dátové anomálie užitočná v mnohých praktických prípadoch použitia, keď analytika ani tak nezaujímajú dominantné zhluky, ale naopak dáta, ktoré sú anomálne alebo neštandardné. Napríklad pri kontrole a očisťovaní vstupných dát, v oblasti kontroly alebo pri odhaľovaní podvodov a únikov.

Táto prednosť produktu je oproti rôznym štatistickým technikám výnimočná v tom, že analytik nemusí žiadnym spôsobom špecifikovať, ako majú anomálne dáta vyzerať, alebo prečo sú anomálne. Naviac, pri použití niektorých štatistických techník sa anomálne dáta strácajú ako štatisticky nevýznamé súčasti dominantných výstupov.

Nehierarchický zhlukovací algoritmus

Zhlukovací algoritmus perSimplex patrí medzi nehierarchické. To znamená, že perSimplex je schopný identifikovať adekvátne zhluky pre každú úroveň striktnosti samostatne, bez toho aby bol determinovaný alebo limitovaný rozdelením na nižšej alebo vyššej úrovni striktnosti.

Lineárna výpočtová zložitosť algoritmu

Produkt perSimplex sa vyznačuje algoritmom z lineárnou zložitosťou, čo znamená, že čas spracovania rastie priamo úmerne s počtom kriviek a ich bodov, a s počtom identifikovaných zhlukov. Praktickým dôsledkom je, že aj na bežnom počítači je čas spracovania pomerne veľkých objemov dát v niekoľkých desiatkach sekúnd.